• تلفن:  76247073
  • ایمیل: info@farabi-sch.ir
  • ساعات کاری: 08:00-14:00

آزمایشگاه