• تلفن:  76247073
  • ایمیل: info@farabi-sch.ir
  • ساعات کاری: 08:00-14:00

حسین شهبازی

حسین شهبازی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
  • عضو انجمن علمی زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان
  • دبیر عربی مقطع متوسطه دوم
  • 22 سال سابقه تدریس