• تلفن:  76247073
  • ایمیل: info@farabi-sch.ir
  • ساعات کاری: 08:00-14:00

مجید تقی پور

  • دبیرریاضی
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش با سابقه ۲۶سال
  • تدریس در مدارس برتر مناطق۲و۴و۸و۱۳.